PAAM Systems historia

Nedan kan du ta del av en historisk tillbakablick på vår franchisegivare PAAM Systems AB, från starten 1989 till idag.

2018 - idag

En ny era

En ny era har börjat. Koncernen är ombildad. Till det bättre. Allt för att komma närmare kunderna. Att göra det möjligt att serva kunderna snabbare. Vi kommer även kunna serva kunder internationellt. PAAM är återfött som ett franchiskoncept.

Samtidigt som omorganisationen har även erbjudandet byggts om. Det ger mer flexibilitet för kunderna. Flexiblare i AXSOR. Flexiblare i EAGLE. Mer valmöjligheter. Mer frihet för kunderna. Det kommer att frigöra tid. Det kommer att spara pengar. Det är vad vi hela tiden strävar efter för våra kunder.

Vi kommer att fortsätta att skriva vår historia tillsammans med våra kunder. Nu kommer vi bara göra det lite annorlunda. Och vi kommer även att göra det internationellt. Det är kontroll som är missionen. Vi skapar det genom kraften i innovation och glädje. Och en del mod. Vi utmanar.

2016 - 2017

PAAM Systems – Framtidssäkring

Utvecklingen fortsätter. Expansionen fortsätter. Bättre erbjudande. Närmare kunden. Allt med bättre säkerhet. Allt med större trygghet. Vi skall fortsätta på den höga nivå vi kommit till. Och öka från den.

Efter att fokus legat i Örebro har kartan ritats om. Kundstöd finns nu även i Halmstad. Säljkontor finns lokaliserade på flera platser i landet. Närheten är viktig. Avgörande. När mycket är nytt är det även ”back to basics” som gäller. Hjälpa kunderna med struktur och rutiner. Allt blir stressigare. Allt måste gå snabbare. Därmed måste vi underlätta ytterligare för våra kunder. Allt måste bli enklare. Tydligare. Bättre.

Därmed kommer flera nyheter. Erbjudandet blir än bättre. Vi möter ytterligare kundönskemål. Vi bygger systemet för framtiden. Vi hjälper många till en bättre vardag. Vi hjälper kunderna att spara tid. Att vinna kontroll. Vi erbjuder säkerhet utifrån perspektivet ”desire”. Inte utifrån ”pain” som många andra. Det är alltid roligare att släppa in än att stänga ute.

2014 - 2015

PAAM Systems – Vidareutveckling

En organisation kräver konstanta förändringar. Annars springer verkligheten ifrån. Vi har valt att springa och möta den. Delningen i två bolag i Sverige blev inte perfekt. Splittrat. Otydligt internt. Och därmed otydligt och ostrukturerat externt. Nu har det ändrats. Förfinats.

All teknik är nu placerat i moderbolaget. Oavsett geografi. Oavsett område. Allt kundstöd och all implementation sköts från samma bolag. Enklare och tydligare. Och dessutom med bara en kontaktväg för felavhjälpning för samtliga kunder. All hjälp fjärrledes såväl som på plats sköts från ett och samma bolag. Sälj och utbildning finns i lokala säljbolag. Tydligt för kunden och tydligt internt.

En stark expansion enligt plan 2015. Det var nu det skulle bevisas att vi förberett oss väl. Processer sattes på prov. De höll, men det knakade i fogarna. Att mer än fördubblat omsättningen sedan starten av PAAM kräver anpassningar. Det kräver även rekryteringar. Vilket i sin tur kräver stort engagemang.

Integrationer har varit på schemat. Dessutom har andra versionen av AXSOR släppts. Stora förändringar. Stora förbättringar. Mycket tydligare. Den nya versionen har även inneburit en nydaning när det gäller hur säkerhets- och kontrollsystem kan se ut. Mer användarvänlighet. Stort fokus på vad systemet ger – inte vad det kräver.

2012 - 2013

PAAM Systems – Förnyelse

Förberedelser för en internationell expansion genomförs. Bolaget har delats i två i Sverige. Nu har ansvaret för marknaden i Sverige placerats i ett eget bolag. Allt för att få så stark närhet till kund som möjligt. Därtill har ett bolag startats i Danmark. En mindre kopia av det svenska. Allt förebyggande arbete är kvar i grundbolaget med bland annat Utveckling, Administration och Inköp.

Sammansättningen av EAGLE genomförs numera i egen regi efter att det outsourcats under slutfasen av koncerntillhörigheten. En återuppbyggnad med bara positiva följder. Bättre kontroll. Större flexibilitet. Snabbare leveranser.

2010 - 2011

PAAM Systems – Uppbyggnad

Inledningsvis var det viktigt att visa tydlighet. Vilka PAAM är! Vad PAAM står för. För att visa att erbjudandet var ett system ändrades namnet på administrationssystemet till AXSOR. Allt mjukt fick röd prägel. Det var dags för en ny era. Det var dags för stabilitet.

Erbjudandet är ingenting utan användande. Det var viktigt att skapa den närhet som eftersträvats. Vi fick bekräftelse på att vi levde som vi lärde. Oavsett om vi inte lyckats med allt alltid.

Alla gamla återförsäljare var förståerligt nog inte odelat positiva. Några stannade kvar i fortsatt samarbete. Andra lämnade på mer eller mindre trevliga sätt. Baktalande och svartmålande blev vardag under en kort period. Alla bolag har uppenbart egna sätt att vara och egna sätt att möta marknaden och konkurrens.

Satsningar på den internationella marknaden stoppades till förmån för den svenska. Behovet av närvaro i Sverige var avgörande. Vissa mindre avstickare i närområdet gjordes som undantag för att bekräfta regeln.

På ritbordet och vid tangentbordet avstannade inte arbetet. Fortsatt med egen mjukvaruutveckling. Hjärtat i systemet finns alltid inom bolagets väggar. För att sluta cirkeln togs Ardy återigen in som utvecklingspartner när det gäller elektronik. Vi var tillbaka hos samma partner som vi inlett resan med KEYsafe femton år tidigare.

Nya plåtkonstruktioner skapades för att möta behov av både mindre och kraftigare skalskydd och olika storlekar på förvaring. Konceptet med AXSOR/EAGLE mottogs på ett mycket bra sätt av kunderna. Det kändes skönt att ha en positiv trend att jobba vidare på.

I och med att komponenter blev obsoleta och det inte längre var möjligt att fullskaligt tillverka elektroniken till KEYsafe blev 2011 det sista året som produkten såldes. En ny tid hade kommit. För att inte lämna kunderna togs en BlackBox fram för att koppla KEYsafe-anläggningarna till AXSOR. Nu gavs kunderna möjlighet att fortsätta växa i systemet. De gavs ny funktionalitet. Bättre administration. Bättre kontroll. Utan att behöva byta nyckelskåp.

Innovationskraften har inte sinat. Strävan att möta kundernas önskemål sinar aldrig. Efter att KEYsafe lämnat marknaden introducerades ny RFID-teknik i EAGLE. Möjligheterna till framtida funktionalitet har därmed återigen utökats. Allt fokus ligger på kompetenta lösningarna. Erbjudandet har uteslutande utgångspunkt i AXSOR.

Arbetet med värdegrund och agerande fick sitt klimax i och med att bolaget tilldelades RR-licens tillsammans med två andra bolag, först i Sverige. Ambitionen kring arbetssätt var stark redan från början. Nu hade det blivit uppmärksammat även från externt håll.

 

2008 - 2009

ASSA Key Solutions – Turbulens

Slutet av 2007 hade varit något turbulent och första halvåret 2008 fortsatte i samma anda. Organisationen genomgick förändring. Parallellt fortsatte utvecklingsarbetet för att säkerställa genomförandet av en marknadsintroduktion. Efter ytterligare en tid började bitarna sakta falla på plats.

Det låg förväntan i luften när väl introduktionen skulle bli av. Det blir inte alltid som tänkt. När introduktionen till slut gjordes blev mottagandet från distributörerna minst sagt svalt. Kanske var detta början till slutet på närvaron i ASSA ABLOY koncernen.

Att ta ett system genom distributörer visade sig vara otroligt svårt. Att hålla distributörer, vana med mekanik eller elektromekanik, ajour med system och IT visade sig vara övermäktigt. Övetygelsen om kundernas behov och önskemål var fortsatt obeveklig. Dessa skulle mötas. Med ett mellanled, förståerligt nog med annan agenda, blev det ändå svårt att nå ut.

Distributionen låg fast. Koncernen hade valt sin linje. Den rätta linjen för dem, men en svår linje för bolaget. Nu hade dessutom en produkt som bolaget ansåg vara ultimat för kunderna fått negativt mottagande från mellanledet. Dessutom var det stilltje på den internationella distributionen. Vad skulle hända?

Avsaknad av direkt närvaro på marknaden började bli kännbar. Förståerligt nog började luften gå ur bolaget. Det var inte hållbart att fortsätta som tidigare. Efter många turer och mycket diskussioner under våren 2009 kom en överenskommelse till stånd sommaren 2009. En Management Buy Out (MBO) kunde komma till stånd i september. Det blev en skillsmässa där båda parter var nöjda med utfallet.

Det krävdes en del omstrukturering. Nu skulle bolaget tillbaka på banan igen. Nu skulle nya strategier sättas upp inför framtiden. ASSA ABLOY hade hjälpt till att skapa förutsättningar för framtiden. En ny plattform hade kunnat tas fram. Mycket lärdomar hade snappats upp under perioden. Nu skulle kunderna erbjudas systemet på det sätt bolaget önskade. Energin var tillbaka.

Introduktionen av PAAM Systems AB skedde på mässan Sectech på hösten 2009. Det var många ögonbryn som höjdes. Många var frågande. Det stod klart att många mindes personerna, men få kände till historien. Frågor kom ifall vi var återförsäljare av produkter från de som varit våra egna tidigare återförsäljare! Det stod klart att det var ett måste att återigen vara nära kunderna. Utan kontakten med kunderna stannar utvecklingen av bolaget och erbjudandet. Frågan är inte om, bara när.

2005 - 2007

ASSA Key Solution – Distribution

I slutet av 2004 skrevs avtalet under av Frank Norberg och Ulf Södergren, dåvarande VD för ASSA AB. TT System ingick numera i ASSA ABLOY koncernen. De tidigare framgångarna byggde mycket på närheten till kund. Nu skulle distribution istället ske till ett eller två mellanled innan produkterna mötte kunderna. Det visade sig vara en stor utmaning att nå ut med kunskap och arbetssätt. Förmågan att förstå kundernas behov. Möjligheten att omvandla behov till lösning. Och att göra det med en kombination av hårdvara, elektromekanik, elektronik, mjukvara och kommunikation. Det visade sig vara allt annat än lätt.

Kunskapen om mekanik var stor i leden. När det gällde moderna IT-lösningar fanns det mycket att arbete med. Att få in ett systemtänkande i en mekanisk industrikultur blev en stor utmaning. Distributionen låg fast. Det kom krav från marknaden om ny funktionalitet, integrationer med andra system och många önskade slippa PC installationer.

Samtidigt kom direktiv kring att stoppa användning av bly i lödningar. Vidare direktiv kring återvinning av elektronik. Alla direktiv skulle följas. Snabbt. Resultatet blev att vissa produkter fick omkonstrueras medan andra fick avslutas. Det innebar slutet för mellanskiktsprodukterna. Parallellt med detta satsades det stort på utveckling av ett nytt high-end system för att ersätta KEYsafe. Lyckan skulle komma med nya produkter.

Nya tag. Nya utmaningar. I Helsingborg fördes diskussioner om det ultimata nyckelhanteringssystemet. Hantering av nycklars hela livscykel. Målsättningen var satt. Det skulle bli ett kompetent webbaserat system för nyckelhantering. Återigen utveckling i tätt samarbete med kund. Med egna krafter.

Det tog ett år innan första installationen av EAGLE. Nu kom det första fullödiga webbsystemet för nyckelhantering ut på marknaden. Tanken var att nyckelskåpet var ett tillbehör. Allt hanterades från administrationssystemet. Nästa steg var taget. Nu kunde allt unikt identifieras; dörrar, positioner och nyckelknippor.

Under slutfasen av perioden hade Frank Norberg fått nog av VD skapet. Tidigare var Frank nära marknaden. Frank var nyckelgubben som träffade kunder i det närmaste dagligen. Nu var vardagen mer fylld av rapportering och skrivbordsarbete. Det passade inte. Det var dags att lämna över.

Efter mycket diskussioner och annat blev det en rekrytering ur de egna leden då Magnus Johansson tillfrågades att bli VD. Bolaget skulle anpassas till koncernen och skulle börja visa bra siffror och tillväxt. Den negativa trenden som visats sedan inträdet i koncernen skulle brytas.

2002 - 2004

TT System – Webb

Det hade bevisats många gånger att kunders önskemål gick att möta. Tillsammans med kunderna gick det att sitta i förarsätet för utvecklingen i hela branschen. Kundernas behoven av kontroll stod i centrum och teknik nyttjades som verktyg för att möta behoven.

Från ”ingenstans” kom så ett telefonsamtal från Lennart Robertsson. ”Vill ni sälja nyckelskåp till Indien?” Ibland är det skönt att inte riktigt veta vad man ger sig in i. Det är enklare så. ”Varför inte?!” blev svaret. Indiens då största privata bolag hade bestämt sig för att etablera sig som drivmedelsleverantör. Det krävde nyckelkontroll på alla de stationer som skulle byggas i landet. Måttot var ”rätt mängd, vid rätt tid till rätt kvalitet”. Nu var det inte längre frågan om bara nyckelkontroll. Nu var uppgiften ett verksamhetsstöd.

Förhandlingarna hade inte så mycket spår av svensk standard. Det blev besök från indiska delegationer i Örebro och resor till Indien. Visningar och diskussioner. Ett kulturell härdsmälta låg nära vid många tillfällen. När överenskommelse träffats kring systemets funktionalitet var det lättnad och glädje. Det var dock bara början. Priset och villkoren hade uppenbarligen inte förhandlats klart?! Efter mycket svettande var allt tillslut ändå klart. Båda parter nöjda. ”Vi hade ingått äktenskap” som indierna uttryckte det.

Nu var det dags att kliva till verket. Hur svårt kunde det vara?

– Verksamhetsstöd hade alltid varit ambitionen med systemet. Nu blev det mycket tydligare.
– Producera skåp och elektronik var en vana. Nu var volymerna dock helt andra.
– Montera och leverera anläggningar var vardag. Nu var dock takten mångdubblad.

Det visar sig snabbt att ingen resa är rak och smärtfri. Samtidigt visar det sig också att inget är övermäktigt med goda ambitioner och goda medarbetare.

Det fanns några saker att ta tag i. Ett nytt skåp skulle tas fram som var anpassat för serieproduktion. En ny generation av elektronik var tvunget att tas fram och produceras. En ny mjukvara, med webbklient och med mycket ny funktionalitet, skulle utvecklas. En ny monteringslina skulle sättas upp i nya lokaler och med ny personal.

Allt under tidspress. Med en volym på första ordern som översteg det dittills totala antalet sålda anläggningar. Allt till en kund med en årsomsättning på en tredjedel av Sveriges BNP. Det är i dessa lägen som värdegrunden i bolaget får bekänna färg. Det som nu är tydliggjort blev framgångsfaktorerna i projektet; Ansvar, Respekt och Reflektion. Det gäller att vara flexibel. Att tänka utanför ramarna. Att vara innovativ. Ett aktivitetssystem byggdes upp med avvikelsehantering och sms/e-post rapporter. Vid sidan av detta kopplades systemet samman med tankmätare och specialgjorda hänglås för tankbilar och cisternlock. Bolaget skulle få den kontroll och det verksamhetsstöd de efterfrågat.

Alla var nöjda och glada. Leveranserna hade lyckats och det var dags för driftstart. Totalt pågick leveranser i tre omgångar under närmare 2 år. Det var ”ups and downs” under resan. Tack vare engagemanget hos medarbetarna kan det ändå sammanfattas som fantastiskt. Med Beo Berndtson vid produktionsrodret och Tobias Persson vid tangentbordet gick det smidigare än vad någon kunnat ana. Eller så är det bara så att det bara är det positiva som håller sig kvar i minnet?! Hursomhelst är det troligen värdens största nyckelhanteringssystem som driftsatts. Levererat till Indien från Örebro i kalla nord.

Projektet blev uppmärksammat både lokalt i Indien och på hemmaplan. Det fick stor påverkan på bolagets framtid. Bolaget hade växt kontinuerligt.

.

1999 - 2001

TT System – Administration

Att använda elektronik i vardagen började bli en självklarhet. Att använda PC för administration av system blev allt vanligare. När Ethernet gjorde sitt intåg ordentligt började önskemålen komma om att nyttja nätverket för att kommunicera med anläggningarna. Inledningvis kopplades nätverkskort in i KEYsafe för att göra det möjligt. Det var dyrt, men det uppfyllde sitt syfte kortsiktigt.

Nätverk krävde nya innovationer och gav nya möjligheter. Klient-Server börjar bli ett relativt ordinärt uttryck. Det innebar att flera administratörer skulle ges möjlighet att arbeta med gemensam data från flera datorer samtidigt.

I Göteborg hade diskussionerna inletts året innan. Behovet av ett sammanlänkat system var stort. Nu krävdes nya innovationer. Ett serversystem behövdes. Och ett kostnadseffektivt sätt att hantera nätverk. KEYcom byggdes om för att bli Administrator. Nätverkskort byggdes in direkt på huvudelektroniken i KEYsafe.

Nu gavs möjligheten till administration av tusentals nyckelknippor från flera datorer samtidigt. Nyckelknippor som dessutom var utlokaliserade på flera olika platser i staden. Flertalet anläggningar med flertalet administratörer. Det innebar både lokal och central kontroll på en och samma gång.

Ytterligare några nya produkter såg dagens ljus under den här perioden. Produkter som inte erbjöds under så lång tid. Orsakerna är olika och många till varför de inte längre finns. Framförallt gäller det två produkter som var ett mellanting mellan spårbarhet och tillgänglighet. Produkterna var KEYreg och MultiLock. Produkter i det som brukar kallas mellansegmentet. Många tvistar om det finns utrymme för sådana produkter. Det är svårt att ta ställning till. Det finns dock en stor skillnad på dessa och andra produkter i erbjudandet. Dessa produkter togs fram för att möta konkurrens. Inte för att möta konkreta kundbehov. Ett misstag som bara görs en gång. Alla produkter måste tas fram utifrån konkreta behov. Inte för att möta någon annans innovationskraft. Det gäller att ”äga” sin egen innovation.

Under den här perioden blev det än tydligare att innovationskraften var stark i bolaget. Det fanns den djärvhet som behövs för att möta kunders önskemål. Det blev tydligt att utveckling sker allra bäst i armkrok med kund.

1996 - 1998

TT System – Spårbarhet

Kodlås började bli allt vanligare. Det började komma både kinesiska och tyska kodlås för säkerhetsskåp. Att erbjuda en helhetslösning med nyckelskåp och inbyggt kodlås kändes naturligt att ta fram. CodeLock såg dagens ljus. Lösningen hade god säkerhet, möjlighet till flera koder och nödöppningsfunktion. Det blev en naturlig ersättare till Codoor-skåpen. Bättre lösning. Mer kostnadseffektivt.

Nu var förvaring, tillgänglighet och rutiner omhändertagna. I och med att behov möttes kom ytterligare önskemål om hjälp att skapa kontroll. Fortfarande var det krångligt och tidsödande att spåra när nycklar använts. Det var manuella rutiner som gällde.

Det måste vara möjligt att kunna identifiera en enskild nyckelknippa. Det måste också vara möjligt att få spårbarhet när nycklar plockas ut och sätts tillbaka i ett skåp. Frågan är bara hur? Och till vilken kostnad?

Utan innovationskraft, utan lite djärvhet och utan innovationslån från SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) hade historien troligen sett väldigt annorlunda ut. I samarbete med Ardy i Örebro och med hjälp av Dallas Maxims iButtonchip kunde önskemålet om spårbarhet mötas.

Nu blev en vision verklighet inom ett år. KEYsafe lanserades i Älvsjö på mässan Skydd 1996. Mottagandet av KEYsafe var mycket positivt. Att på ett effektiv sätt och för ett rimligt pris erhålla spårbarhet var nytt. Det fanns en marknad. Det fanns ett uppdämt behov.

De första anläggningarna gick till Skellefteå och Huddinge. Sedan följde leveranser till Sveriges alla hörn. Nyheten innebar också att nya kundsegment kom till. Fler än vård och omsorg visade sig ha ett behov av säker förvaring och spårbarhet.

Inledningvis var inte datorer inkopplade. Allt var uppbyggt kring skåpet. En skrivare kunde kopplas in direkt i skåpet för att skriva ut listor över vad som hänt. I och med att allt fler började använda PC i det dagliga arbetet ökade kraven på att möjliggöra administration.

Svaret på frågan kring enkel administration blev KEYcom. Det blev nu möjligt att namnsätta användare och nyckelpositioner. Rapporter kring användandet kunde läsas över till en direktkopplad PC och presenteras på datorskärmen. Det papperslösa sammhället var ju nära förestående.

När administration blev möjligt kom önskemål om att tillåta flera administratörer från olika platser. Dessutom började administratörer ha behov av att kunna administrera flertalet anläggningar.

1993 - 1995

TT System – Tillgänglighet

Att använda nyckel för att öppna ett nyckelskåp är inte att föredra. Det skall kunna lösas på annat sätt! Skåp med inbyggt kodlås fanns inte på marknaden. RFID var inte att tänka på. Ändå skall det gå att lösa.

Bewator Codoor tillsammans med nyckelskåp blev kombinationsinnovationen. Anpassningar av plåt och låsreglar krävde en flytt av skåpstillverkningen till Sverige. Codoor var nytt hos Bewator och relativt nytt på marknaden. Kombinationen med nyckelskåp var en mindre sensation. Det blev en svår inledning med mycket vånda. Tillslut visadet sig ändå bli ett lyckat och uppskattat samarbete av såväl samarbetspartnerna som kunderna. TT System blev en av de största kunderna på Codoor.

Lösningen mötte kravet på tillgänglighet. Nu behövde inte kunderna ha en nyckel för att komma åt nycklarna. Kod kunde användas istället. Enklare hantering. Effektivare hantering.

Fortsatt var äldreomsorgen den absolut största kundgruppen i nära samarbete med Telelarm. Nu hade även vissa steg tagits i Norge och Danmark. Den ökade marknaden medförde att de första medarbetarna anställdes.

Under 1993 började nya idéer komma in i bilden. Idéer som fick vänta ett litet tag för att se dagens ljus.

1990 - 1992

TT Systems – rutiner & förvaring

Trygghetstelefoner började användas i allt större omfattning inom kommunal hemtjänst och hemsjukvård. Det innebar att det snabbt skulle gå att besöka en brukare i behov av vård eller omsorg. Att komma in hos brukaren krävde en nyckel. Det i sin tur krävde en förvaring av nycklar och en bra nyckelhantering. Behovet var tydligt.

Hela affären byggdes upp utifrån ett samarbete med Telelarm. Telelarm erbjöd trygghetstelefoni och TT System erbjöd allt som hemvården kunde tänkas behöva i anknytning till användandet av trygghetstelefoner. Ett brett utbud för att täcka behovet i marknaden.

Mobiltelefoner och ”Trädgårdstelefoner” var en stor del av omsättningen. Huvudaffären var dock blanketter för hantering av trygghetstelefoner och nyckelkvittenser. Allt trycktes på ett lokalt tryckeri i Örebro och distribuerades ut över landet. Till detta erbjöds pärmar och kartotek för att hålla reda på blanketterna. Även nyckelbrickor erbjöds för att ge så bra kontroll som möjligt i verksamheten.

Väskor att bära nycklar i fanns tidigt i produktportöljen. Läderväskor tillverkades av en skomakare i Örebro medan plåtskåp handlades in från Norge. Låskistor monterades in i skåpen hemma hos en polis i en gammal lada utanför Örebro.

Produkterna vore dock ingenting utan rutiner. En stor del av erbjudandet byggdes därför upp kring konsultinsatser för att skapa tydliga rutiner i verksamheterna. Frank Norberg började bli ”nyckelgubben”.

1989

TT System ser dagens ljus och den långa resan påbörjas.