Integritetspolicy

Allmänt

Dina enskilda rättigheter och integritet är viktig för oss. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är ett komplement till våra allmänna villkor och ev. tjänstespecifika villkor och SLA, samt vårt personuppgiftsbiträdesavtal. Denna policy gäller från den 25 maj 2018.

Integritetspolicyn gäller då PAAM Systems tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med PAAM Systems, till exempel besök på webbplats.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnat när du kontaktar vår kundtjänst eller använder våra webbtjänster/formulär där du uppger personuppgifter. Kontaktuppgifter och leveransadress är avgörande vid beställning av en fysisk produkt. För att kunna erbjuda dig support, skicka faktura eller på annat sätt kontakta dig i viktiga frågor måste vissa uppgifter samlas in. Dessa uppgifter är namn, företagsadress, faktureringsuppgifter, email, telefonnummer och befattning om inte något annat är överenskommet.

Användardata från vår hemsida samlas in för att säkerställa drift och för att upptäcka eller förebygga hot som kan äventyra säkerheten. Vi sparar därför din IP-adress med tidsstämplar och navigationsinformation under en begränsad tid.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla och skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar våra säkerhetsrutiner i enlighet med utvecklingen på det tekniska området. Vi väljer våra leverantörer med omsorg för att se till att de håller samma höga standard på datahantering som vi gör. Genom begränsning och rollbaserad access till de system som innehåller personuppgifter minimerar vi tillgången till dina personuppgifter. Kryptering, flerfaktorsautentisering och lösenordspolicy används så långt det är möjligt för varje system.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar persondata så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När avtalet upphör att gälla raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

PAAM Systems är personuppgiftsansvarig när du som kund eller intressent är registrerad i våra CRM-system. När du använder våra produkter är du personuppgiftsansvarig och PAAM Systems är personuppgiftsbiträde.

Vem kan få tillgång till dina uppgifter?

Vi lämnar inte ut personuppgifter utan att du som kund är informerad om detta. Vi måste ge ut viss information till tredje part om till exempel en leverans av en produkt ska kunna ske eller om vi är skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter enligt lag.

Vilken rätt har du som registrerad?

Information

Som registrerad har du rätt att ta del av den information vi samlat om dig och få instruktioner om hur du kan få tillgång till den.

Rättelse

Förändring av registrerade uppgifter sker genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Begränsning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Vi kan då stoppa all annan behandling (vilket också innebär att vi måste stoppa leveransen av våra tjänster) till dess att en korrigering har utförts eller tills det går att fastslå vad som är korrekt och inte.

Dataportabilitet

För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av samtycke/avtal) har du rätt att få ut dessa i ett maskinläsbart format.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.

  • Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
  • Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
  • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Förändringar i policyn

Denna policy kan komma att redigeras från tid till annan för att följa gällande lagar och säkerhetsuppdateringar. Om större förändringar sker kommer det att meddelas till den registrerade via e-post. För att hålla dig uppdaterad rekommenderar vi ändå att du läser igenom denna policy regelbundet.

Kontakt

Om du har kommentarer eller frågor angående policyn är du välkommen att kontakta vår kundservice via mail, telefon eller via vår hemsida.